Obrestne mere

Povzetek za prebivalstvo.

PREGLED KLJUČNIH OBRESTNIH MER

Za depozite v domači in tuji valuti ter poslovne transakcijske račune.

POTROŠNIŠKI KREDITI BREZ ZAVAROVANJA

rok zapadlosti
Letna nominalna obrestna mera
do 1 leta
5,30 %
nad 1 letom, do 2 leti
5,40 %
nad 2 leti, do 4 leta
5,50 %
Opomba:

Kredit z rokom zapadlosti nad 1 in do 2 leti je na voljo zaposlenim v srednjih in velikih podjetjih, v javnem sektorju in upokojencem.

 

Kredit z rokom zapadlosti nad 2 in do 4 leta je na voljo imetnikom bonitetnega ali zlatega računa Gorenjske banke. 

POTROŠNIŠKI KREDITI Z ZAVAROVANJEM

rok zapadlosti
letna nominalna obrestna mera
Referečna obrestna mera
do 1 leta
5,30 %
-
nad 1 letom, do 2 leti
5,30 %
6M EURIBOR + 3,80 %
nad 2 leti, do 5 let
5,50 %
6M EURIBOR + 3,80 %
nad 5 let, do 7 let
5,50 %
6M EURIBOR + 3,80 %
nad 7 let, do 10 let
5,50 %
6M EURIBOR + 4,00 %
Opomba:

Banka zniža obrestni pribitek za 0,10 odstotne točke, če kreditojemalec pred sklenitvijo kreditne pogodbe sklene eno od oblik življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav. 

 

Navedene obrestne mere veljajo, če prejemate plačo ali pokojnino na račun v Gorenjski banki oziroma v primeru, da vaš redni mesečni prejemek pred najemom kredita prenesete na račun pri Gorenjski banki. Če pa niste komitent Gorenjske banke in ne nameravate postati, se navedene obrestne mere povišajo za 0,6 odstotne točke. 

STANOVANJSKI KREDITI V EUR

rok zapadlosti
z varčevanjem
brez varčevanja
nespremenljiva obrestna mera
do 10 let
6M EURIBOR + 1,90 %
6M EURIBOR + 2,00 %
2,80 %
nad 10 let, do 20 let
6M EURIBOR + 2,00 %
6M EURIBOR + 2,10 %
3,20 %
nad 20 let, do 30 let
-
6M EURIBOR + 2,10 %
-
Opomba:

Doba odplačila nad 20 in do 30 let je na voljo kreditojemalcem, ki so mlajši od 40 let, kredit pa zavarujejo z zastavo nepremičnine. Hkrati so komitenti GB, ki uporabljajo spletno banko Link in kartico Activa MasterCard.

Banka zniža obrestni pribitek za 0,10 odstotne točke, če kreditojemalec pred sklenitvijo kreditne pogodbe sklene eno od oblik življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav.

Navedene obrestne mere veljajo za komitente banke (obstoječi komitenti in kreditojemalci, ki so pripravljeni postati komitenti GB in prenesejo plačo na GB, imajo odprt osebni račun v GB, imajo poleg kartice Activa Maestro tudi kartico Activa MasterCard ter so uprabniki spletne banke Link). Če komitent ne posluje s kartico Activa MasterCard in ne uporablja Linka, se obrestni pribitek zviša za 0,3 o.t. Občanu, ki ob odobritvi ali med odplačevanjem kredita z GB ne sodeluje, se obrestna mera poveča za 0,6 o.t.

Stanovanjski kredit na podlagi varčevanja odobrimo ob vsaj 2-letnem neprekinjenem varčevanju v Gorenjski banki in minimalnem privarčevanem znesku v višini 2.000,00 €. 

PREMOSTITVENI KREDIT

vrsta zavarovanja
obrestna mera
varčevalni račun v domači ali tuji valuti
obrestna mera za vlogo, povečana za 2,5 odstotne točke
vezana vloga v EUR ali devizna vezana vloga od 31 do 90 dni
obrestna mera za vezano vlogo, povečana za 3,0 odstotne točke
vezana vloga v EUR ali devizna vezana vloga od 91 do 180 dni
obrestna mera za vezano vlogo, povečana za 3,0 odstotne točke
vezana vloga v EUR ali devizna vezana vloga od 181 do 365 dni
obrestna mera za vezano vlogo, povečana za 2,5 odstotne točke
vezana vloga v EUR ali devizna vezana vloga nad 1 letom za kredit nad 1 letom
obrestna mera za vezano vlogo, povečana za 0,1 odstotne točke
vezana vloga v EUR ali devizna vezana vloga nad 1 letom za kredit do 1 leta
obrestna mera za vezano vlogo, povečana za 0,1 odstotne točke
Opomba:

-

SPLOŠNO O OBRESTOVANJU

Banka odobrava kredite z nespremenljivo (fiksno, nominalno) obrestno mero in s spremenljivo (referenčno) obrestno mero. Pri izračunu obresti za odobrene kredite v evrih s spremenljivo obrestno mero v posameznem mesecu uporablja 6-mesečni Euribor, ki je določen na prvi delovni dan v mesecu in velja ves mesec. Za potrebe izračuna se uporablja vrednost Euribor-ja, zaokrožena na dve decimalni mesti.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evroobmočja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost. Euribor je objavljen na spletni strani Thomas Reuters ali kakor koli drugače s strani "Banking Federation of  European Union" ob 11. uri ali približno ob tej uri po centralnem evropskem času (delovni dan za potrebe ugotovitve Euribor-ja = vsak dan, razen sobot, nedelj in z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni v Sloveniji ter "Euro Bank" praznikih). 
Obrestna mera se spreminja glede na spremembo Euribor-ja vsakih šest mesecev; pri tem pa se za vsako naslednje šestmesečno obdobje uporabi Euribor, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega šestmesečnega obdobja, ki sledi.
Banka obračunava redne in interkalarne obresti po navadni metodi, na dekurzivni način, za dejansko število pretečenih dni (s tem, da se v izračunu pretečenih dni upošteva dan, na katerega je bil kredit prvič črpan; dan, ko je kredit v celoti poplačan, pa ne) in z upoštevanjem leta s 365 oz. s 366 dnevi. Redne obresti se obračunajo vsakega zadnjega dne v koledarskem mesecu.

POSTOPNO VARČEVANJE

obdobje
minimalni polog
letna obrestna mera
1. leto
20 EUR
izhodiščna OM + 0,10 %
2. leto
20 EUR
izhodiščna OM + 0,30 %
3. leto
20 EUR
izhodiščna OM + 0,50 %
4. leto
20 EUR
izhodiščna OM + 0,70 %
5. leto
20 EUR
izhodiščna OM + 0,90 %
Opomba:

 

Veljavnost: od 11.7. 2017 dalje.

 

Izhodiščna OM (obrestna mera) = 6-mesečni EURIBOR, povečan za 0,40 %. V kolikor je 6-mesečni EURIBOR negativen, se odšteva od 0,40 %.

 

Obračun obresti je navaden, skupna obrestna mera je spremenljiva. 

 

Vloge do višine 100.000 EUR so na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) zajamčene. 

VARČEVALNI RAČUN - KLASIČNI

valuta
MINIMUM
obrestna mera
EUR
100,00 EUR
0,05 % oz. 90 % od 3M EURIBOR-ja, ki je povečan za 0,10 o.t.
CHF
-
0,00 %
GBP
-
0,01 %
UD
-
0,01 %
Opomba:

 

Upošteva se vrednost 3-mesečnega Euribor-ja na dan 1.1., 1.4., 1.7., oz. 1.10.. Ne glede na vrednost 3-mesečnega Euribor-ja skupna obrestna mera ne bo nižja od 0,05 % letno. Minimum = minimalni začetni polog oziroma minimalno stanje na varčevalnem računu.

Vrednost 3-mesečnega Euribor-ja na dan 01. 07. 2017 je -0,331 %.

 

Vloge do višine 100.000 EUR so na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) zajamčene. 

VARČEVALNI RAČUN MLADIH

minimum
obrestna mera v %
100,00 EUR
0,05 % oz. 100 % od 3M EURIBOR-ja, ki je povečan za 0,10 o.t.
Opomba:

 

Upošteva se vrednost 3-mesečnega Euribor-ja na dan 1.1., 1.4., 1.7., oz. 1.10.. Ne glede na vrednost 3-mesečnega Euribor-ja skupna obrestna mera ne bo nižja od 0,05 % letno. Minimum = minimalni začetni polog oziroma minimalno stanje na varčevalnem računu.

Vrednost 3-mesečnega Euribor-ja na dan 01. 07. 2017 je -0,331 %.

 

Vloge do višine 100.000 EUR so na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) zajamčene. 

VARČEVALNI RAČUN EURO-ČEBELICA

minimum
obrestna mera
200,00 EUR
0,05 % oz. 100 % od 3M EURIBOR-ja, ki je povečan za 0,10 o.t.
Opomba:

 

Upošteva se vrednost 3-mesečnega Euribor-ja na dan 1.1., 1.4., 1.7., oz. 1.10.. Ne glede na vrednost 3-mesečnega Euribor-ja skupna obrestna mera ne bo nižja od 0,05 % letno. Minimum = minimalni začetni polog oziroma minimalno stanje na varčevalnem računu.

Vrednost 3-mesečnega Euribor-ja na dan 01. 07. 2017 je -0,331 %.

 

Vloge do višine 100.000 EUR so na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) zajamčene. 

SPLOŠNO O OBRESTOVANJU

Način obrestovanja v najširšem smislu je za privarčevana sredstva na katerem koli varčevalnem računu enak.
Sredstva na varčevalnem računu  banka obrestuje po obrestni meri, ki je enaka določenemu odstotku od trimesečnega Euribor-ja.      
Banka bo za obračun obresti v vsakem obrestnem obdobju uporabila trimesečni Euribor, ki je objavljen dva delovna dneva pred  pričetkom vsakega obrestnega obdobja.
Obrestno obdobje je obdobje treh mesecev, s tem da je prvo obrestno obdobje lahko krajše in se prične na dan sklenitve pogodbe, konča pa na prvega od datumov, ki sledijo sklenitvi pogodbe, in sicer: 31. marca, 30. junija, 30. septembra ali 31. decembra, pri čemer se zadnje obrestno obdobje konča na dan prenehanja pogodbe.
Naslednja obrestna obdobja se pričnejo na dan, ki sledi zadnjemu dnevu predhodnega obrestnega obdobja in se končajo 31. marca, 30. junija, 30. septembra ali 31. decembra, pri čemer se zadnje obdobje konča na dan prenehanja pogodbe.
Obračun obresti se izvaja z uporabo navadnega obrestnega računa, z dekurzivnim obrestovanjem. Obresti banka pripiše h glavnici konec vsakega koledarskega meseca, varčevalec pa jih lahko dvigne kadar koli in brez omejitev.
Obračun obresti bo banka izvedla za dejansko število dni vezave po koledarju in z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (365/366 dni), pri čemer bo upoštevala dan pologa ali nakazila sredstev na varčevalni račun, dan dviga pa ne

OSEBNI RAČUN V EUR

stanje
letna obrestna mera
pozitivno stanje
0,01 %
dovoljeno negativno stanje
0,25 o.t. nižja od zakonske zamudne obrestne mere, trenutno 7,75 %
nedovoljeno negativno stanje
enaka zakonski zamudni obrestni meri, trenutno 8,00 %

DEVIZNI OSEBNI RAČUN

valuta
letna obrestna mera
CHF
0,00 %
GBP
0,01 %
USD
0,01 %
JPY
0,00 %
OSTALO
0,01 %

EOM - EFEKTIVNA OBRESTNA MERA

kategorija
študentski račun
klasični in srebrni račun
bonitetni račun
zlati osebni račun
skupni znesek rednega limita
200,00 EUR
200,00 EUR
350,00 EUR
500,00 EUR
skupni stroški rednega limita
3,90 EUR
10,26 EUR
13,18 EUR
16,10 EUR
odobritev
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
mesečna nadomestila po amort. načrtu
0,00 EUR
6,36 EUR
6,36 EUR
6,36 EUR
skupni znesek, ki ga plača potrošnik
3,90 EUR
3,90 EUR
6,82 EUR
9,74 EUR
EOM - efektivna obrestna mera
203,90 EUR
210,26 EUR
363,18 EUR
516,10 EUR
8,01 %
22,36 %
16,01 %
13,55 %
Opomba:

EOM je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški limita za potrošnika in skupnim zneskom limita. Izračun EOM je narejen v skladu z zakonsko določeno formulo (22., 23. člen ZPotK-1, Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 07. 2010).
Pri tem pomenijo:
(1) skupni znesek rednega limita – najvišji znesek, ki je potrošniku na voljo po pogodbi;
(2) skupni stroški rednega limita – vsi stroški, vključno s stroški vodenja osebnega računa, za obdobje trajanja limita (za redni limit velja trajanje 3 mesece), ki jih mora potrošnik plačati v zvezi s kreditno pogodbo;
(3) skupni znesek, ki ga plača potrošnik – vsota skupnega zneska rednega limita in skupnih stroškov.

SPLOŠNO O OBRESTOVANJU

Banka obračunava obresti z uporabo navadnega obrestnega računa, z dekurzivnim obrestovanjem, za dejansko število dni po koledarju in z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (365/366 dni). 
Pri obračunu obresti banka upošteva datum valute. Banka obračunava in pripiše obresti h glavnici mesečno, in sicer konec koledarskega meseca ter ob zaprtju osebnega  računa. Obresti banka obračuna in pripiše v valuti, v kateri se vodijo sredstva. Zamudne obresti se obračunavajo v višini vsakokrat veljavne obrestne mere zamudnih obresti, določenih z zakonom. V primeru, da stopnja zakonskih zamudnih obresti ni več zakonskodoločena, je dolžan uporabnik za nedovoljeno negativno stanje plačati zamudne obresti, obračunane po obrestni meri za dovoljeno negativno stanje po pogodbi, povečani za 70 %. Roki za plačilo in način plačila zamudnih obresti so enaki kot roki plačila in način obračuna ostalih obresti po pogodbi. Osnova za izračunobresti je znesek neodplačanega dolga.

Imate vprašanje?
Pišite nam.

Z vnosom e-naslova ali telefonske številke se strinjate, da vam pošljemo odgovor ali vas pokličemo in vas obveščamo o novostih.

Ali pa nas pokličite na telefonsko številko 04 20 84 101

Odprite račun
pri Gorenjski banki
še danes

Pot do osebnega bančnega računa je enostavnejša kot se zdi na prvi pogled. Povsem nov bančni račun pri nas lahko naročite kar prek spleta.